Elliment

elliment je zbir mog dugogodišnjeg iskustva i istraživanja u kontekstu Teatar u socijalnom sa mnogobrojnim preventivnim i intergrcionim pristupima.

Učesnici će posredstvom medijuma umjetnosti biti podstaknuti na dijalog između lične i kolektivne istorije. Biografski dijelovi će postati konstruktivni impulsi umjetničkog izraza koji će se ispoljiti na lični socijalini život u obliku rada na izgrađivanju ličnosti i samoodgoja.

  fotos: maggi korecki

„Izazov ne predstavlja napraviti dobar teatar, već onaj koji nas pokreće, uznemirava, motiviše i podstiče na promjenu!”

(Elinor Balbah)